Přijímací řízení – denní studium

Přijímací zkoušky školní části na obory vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum

Jednotné přijímací zkoušky:
Všichni uchazeči denního vzdělávání na naší škole projdou jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky. Řádný termín je vypsán na

8. června 2020 

Školní část přijímacího řízení (pouze pro obor „předškolní a mimoškolní pedagogika“):
řádný termín školního kola přijímacích zkoušek na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je

4. a 5. června 2020 pro denní studium

Informace k přijímacímu řízení 4. a 5. června 2020

Rozpis zkoušek 4.6.2020

Rozpis zkoušek 5.6.2020

Rozpis skupin 4.6.2020

Rozpis skupin 5.6.2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Informace ke školní části přijímací zkoušky

(bude doplněno) pro dálkové studium


náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je

(bude doplněno) pro denní studium

(bude doplněno) pro dálkové studium

Ke školní části přijímacího řízení NUTNÉ PŘINÉST vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“.


Ředitel  školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 353/ 2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria  přijímacího řízení  ve školním roce 2019/20 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2020/21 (nástup 1. 9. 2020). 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok.

Zdravotní způsobilost: Na základě nařízení vlády č.211/2010  o soustavě oborů vzdělání nemohou být na obor vzdělání „ Předškolní a mimoškolní pedagogika“ přijati žáci s prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity a závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

ZDE si můžete stáhnout lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma a čtyřleté dálkové studium) je absolvování státní části přijímacího řízení.  Žáci kombinované (jednoleté a dvouleté) formy vzdělávání tuto část nekonají.

Upozornění:
Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ (denní studium)
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a součtu bodů získaných při školní části přijímacích zkoušek z hudební (max. 20 bodů), výtvarné (max. 20 bodů), tělesné (max. 20 bodů) a jazykové výchovy (max. 15 bodů). Bude přijato  60 žáků.

Podmínky přijetí: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí z matematiky, která je součástí jednotné státní přijímací zkoušky, získat alespoň 10 bodů a v každé výchově získat minimálně 5 bodů. Dále v tělesné výchově minimálně 1,5 bodu z každé ze tří částí (viz níže) 

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Pedagogické lyceum“
Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměru známek z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk a dějepis) za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. Bude přijato 30 žáků.

Podmínky přijetí: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí z matematiky, která je součástí jednotné státní přijímací zkoušky, získat alespoň 12 bodů. Dále žáci, kteří si chtějí vybrat ve druhém ročníku specializaci tělesná výchova, musí cvičit bez jakéhokoliv omezení .


Obsah přijímacích zkoušek na obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – denní

 Zkouška z hudební výchovy – ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění

  1. Zjištění tonálního cítění (interpretace písně ve zvolené i jiné tónině)
  2. Zjištění úrovně sluchové analýzy a tónové představivosti
  3. Zjištění smyslu pro rytmus

 Zkouška z tělesné výchovy

  1. Jednotlivé gymnastické prvky (kotoul vpřed, vzad, rovnovážný postoj, přemet stranou, stoj na rukou
  2. Herní testy ( odbíjená – odbíjení obouruč vrchem a spodem, košíková – dvojtakt, střelba na koš)
  3. Test všeobecné pohybové výkonnosti (obratnost, skok do dálky z místa, hod plným míčem, sed-leh, šplh na tyči)

 Zkouška z výtvarné  výchovy

  1. Kresba zátiší (tužka, uhel nebo rudka)

 Zkouška z jazykové výchovy

  1. Jazyková pohotovost
  2. Práce s textem

UPOZORNĚNÍ: Všechny výchovy si žáci mohou vyzkoušet při „zkouškách nanečisto“ v seminářích k přijímacímu řízení, které škola pro uchazeče pořádá 29. ledna 202019. února 2020

 

 V Berouně dne 14. května 2020                  Ing. Jaroslav Šturc, ředitel školy

Share Button