Zkušební předměty

Komplexní zkoušky

Zkoušky ze všech zkušebních předmětů mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou pouze zkoušky z jazyků – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:

  • didaktického testu,
  • písemné práce,
  • ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

  • obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta,
  • vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí. Zkoušky konané v rámci jednotného zkušebního schématu probíhají v 1. polovině května (podzimní termín na začátku září), ústní zkouška před komisí ve 2. polovině května (podzimní termín v polovině září).

Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. V případě, kdy u komplexní zkoušky neuspěje, opakuje při opravné zkoušce pouze dílčí zkoušku, z níž neuspěl.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Student si vybírá z 10 zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost. MŠMT vyhlašuje 10 tematicky různorodých zadání. Pro vypracování práce je vymezen čas 90 minut. S tím souvisí také požadavek na minimální rozsah písemné práce 250 slov.

Struktura ústní zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu. Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava na ni 20 minut. 

Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1:1:1.
Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky. Opravnou zkoušku z českého jazyka a literatury koná v opravném termínu, a to pouze z části, v níž neuspěl.

Žák může maturovat v rámci druhé povinné zkoušky buď z cizího jazyka, nebo matematiky.

Co se týče profilové části maturitní zkoušky, ředitel školy určí v souladu s vyhláškou MŠMT nabídku povinných i nepovinných zkoušek.

Cizí jazyk

Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky (viz model maturitní zkoušky ). V současné době je ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval.

Komplexní zkouška

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – poslech; čtení a jazyková kompetence)
  2. písemné práce,
  3. ústní zkoušky.

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je  2 : 1 : 1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky. V případě zkoušky povinné neuspěl u společné části, a tím i u celé maturitní zkoušky. Poté musí opakovat dílčí zkoušku, z níž neuspěl.

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět a úroveň obtížnosti zkoušky.

Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Zkouška z matematiky má podobu didaktického testu. Znalosti a dovednosti obsažené v testových úlohách jsou definovány U zkoušky z matematiky v obou úrovních obtížnosti je dovoleno používat kalkulačku bez grafického režimu a MFCh tabulky pro střední školy. K vybavení řešitele testu by kromě psacích potřeb měly patřit i rýsovací potřeby (tužka, pravítko a kružítko).

Žáci mají na řešení testu 105 minut čistého času. V testu řeší různé typy úloh uzavřených (žák vybírá správné řešení z nabízených alternativ) a úlohy úzce otevřené (hodnocena je odpověď, kterou žák samostatně tvoří, tj. numerický výsledek, odvozený vztah, geometrická konstrukce, …). Oproti předchozím maturitním ročníkům bude didaktický test obsahovat několik široce otevřených úloh. K výsledku se musí žák dopočítat naprosto stejným způsobem. Změna je pouze v tom, že do záznamového archu žák uvede i postup řešení. Široce otevřené úlohy tedy neznamenají, že test bude obtížnější. Postup řešení samozřejmě bude i předmětem hodnocení. Za samotný výsledek bez postupu řešení žák nezíská žádné body. Naopak uvedení správného postupu řešení může mít na výsledné hodnocení pozitivní dopad i v případě, kdy se maturant dopustí drobné numerické chyby, která povede k nesprávnému výsledku.

Obsahově jde vesměs o úlohy reflektující neopominutelné pojmy matematiky ze základní a střední školy. Předpokladem zdárného řešení úloh je dovednost užívat bezchybně a s pochopením jednoduchý matematický aparát (úpravy výrazů, řešení rovnic, pravidla pro umocňování, základní vztahy a vzorce apod.). Test může obsahovat úlohy s problematikou běžného života i úlohy z jiných než jen matematických oborů, k jejichž vyřešení postačí základní matematické znalosti a dovednosti, jako je např. použití přímé i nepřímé úměry, procentový počet, pravděpodobnostní odhad nebo postupy finanční matematiky.

Share Button