Sankční řád

 

Datum vydání:              26. října 2015

Účinnost od:                 2. listopadu 2015

Zpracoval:                     Ing. Jaroslav Šturc

Schválil:                        Ing. Jaroslav Šturc

Ředitel Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem konání státní jazykové zkoušky Beroun, U Stadionu 486, vydává v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a na základě projednání s pedagogickou radou následující SANKČNÍ ŘÁD, jehož cílem je sjednocení přístupů při řešení případných výchovných problémů žáků školy v rámci školního výchovně-vzdělávacího procesu.

1)      Bude-li žák přistižen při kouření nebo distribuci tabákových výrobků v prostorách školy a jejího areálu nebo během školní akce (školní výlet, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmové představení, soutěž pořádaná mimo naši školu, výuka na externím pracovišti, apod.) bude potrestán takto:

Při 1. porušení zákazu – napomenutí třídního učitele, při 2. porušení zákazu – důtka třídního učitele, při 3. porušení zákazu – důtka ředitele školy; při trojnásobném opakování přestupku může být žákovi udělena také snížená známka z chování.


2)      Bude-li žák přistižen pod vlivem alkoholu nebo při konzumaci, držení či distribuci alkoholu v prostorách školy a jejího areálu nebo během školní akce (školní výlet, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmové představení, soutěž pořádaná mimo naši školu, výuka na externím pracovišti, apod.) bude potrestán takto:

Při 1. porušení zákazu – důtka ředitele školy, při dalším opakování přestupku může být žákovi udělena také snížená známka z chování.


3)      Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci omamných a psychotropních látek a přípravků v prostorách školy, jejího areálu nebo během školní akce (školní výlet, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmové představení, soutěž pořádaná mimo naši školu, výuka na externím pracovišti, apod.) bude potrestán takto:

a)      konzumace omamných a psychotropních látek a přípravků – v 1. případě přestupku důtka ředitele školy a podmíněné vyloučení žáka, ve 2. případě přestupku vyloučení žáka ze vzdělávání

b)     držení omamných a psychotropních látek a přípravků v množství menším než malém: snížená známka z chování, při opakování prohřešku pak vyloučení žáka ze vzdělávání

c)      držení omamných a psychotropních látek a přípravků ve větším než malém množství bude řešeno ve spolupráci s Policií ČR – podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze vzdělávání

d)     distribuce omamných a psychotropních látek a přípravků bude řešena ve spolupráci s Policií ČR – podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze vzdělávání


4)      Omluvené pozdní příchody do vyučovacích hodin (posoudí příslušný vyučující a třídní učitel):

a)      při 4. přestupku za pololetí – napomenutí třídního učitele

b)     při 8. přestupku za pololetí – důtka třídního učitele

c)      při 12. přestupku za pololetí – důtka ředitele školy

d)     při více než 12 přestupcích za pololetí – žákovi může být udělena snížená známka z chování


5)      Neomluvená nepřítomnost

Hodiny neomluvené nepřítomnosti se evidují a sčítají v rámci jednoho pololetí příslušného školního roku.

Pokud nebude žák omluven průkazným a věrohodným způsobem po skončení své nepřítomnosti ve škole, a to nejpozději do pěti dnů u příslušného třídního učitele, bude jeho nepřítomnost považována za neomluvenou a následně řešena následujícími kázeňskými sankcemi:

a)      1  neomluvená hodina                  – napomenutí třídního učitele

b)     2 – 4 neomluvené hodiny            – důtka třídního učitele

c)      5 – 8 neomluvených hodin          – důtka ředitele školy

e)      více než 9 neomluvených hodin – žákovi bude následně udělena snížená známka z chování  (2. či 3. stupeň) a podmíněné vyloučení, při další neomluvené nepřítomnosti bude žák vyloučen ze vzdělávání.

Legitimnost omluvenky a závažnost předložených důvodů nepřítomnosti posuzuje třídní učitel. Sporné případy nepřítomnosti konzultuje třídní učitel s vedením školy.


6)      Ostatními drobnými přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny napomenutím nebo důtkou třídního učitele, jsou:

a)      nesprávný postup při omlouvání nepřítomnosti, který je stanoven školním řádem

b)     jakékoliv použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině nebo na kulturních či společenských akcích pořádaných školou

c)      neplnění povinností služby, jež jsou vymezeny školním řádem

d)     nevhodné chování (vyrušování) ve vyučovací hodině nebo na školních, kulturních či společenských akcích

e)      nevhodné chování k zaměstnancům školy (tj. chování, které je proti společenským normám)

f)       pohyb v budově školy ve venkovní obuvi

g)      svévolné opuštění areálu školy v době školního vyučování nebo opuštění externího místa výuky nebo školní akce

h)     manipulace s okny bez dohledu učitele

Případy opakování drobných přestupků budou řešeny udělením kázeňských opatření vyššího stupně.


7)      Ostatními závažnými přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny minimálně důtkou ředitele školy, jsou:

a)      podvod; v případech závažnějších podvodů může být udělena žáku i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR.

b)     úmyslné poškozování školního majetku (dle hodnoty); v případě poškození hodnotnějších předmětů může být žákovi udělena i snížená známka z chování a případ může být rovněž předán Policii ČR

c)      ničení majetku studentů a zaměstnanců školy (dle hodnoty); v případě poškození hodnotnějších předmětů může být žákovi udělena i snížená známka z chování a případ může být rovněž předán Policii ČR

d)     pořizování audiovizuálních či fotografických záznamů bez souhlasu zaměstnanců školy (kyberšikana)

Při opakovaném porušení závažných přestupků nemusí sankce postupovat podle stupnice kázeňských opatření, která je definována ve školním řádu.


8)      Ostatní hrubé přestupky proti školnímu řádu, řešené sníženou známkou z chování, podmíněným vyloučením nebo vyloučením studenta ze vzdělání ve škole, jsou:

a)      krádež; u závažnějších krádeží může být případ předán Policii ČR

b)     projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv jedince nebo skupin osob

c)      nošení předmětů, které by ostatní mohly zranit (nože, výbušniny, zbraně, …), do školy a na akce pořádané školou

d)     zvláště hrubé slovní (např. Nadávky či dehonestující výrazy) či úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy


9)      Prokázané násilné chování nebo psychické týrání spolužáků bude řešeno třídním učitelem s vedením školy některým z následujících opatření:

a)      důtka ředitele školy

b)     podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze vzdělávání

c)      vyrozumění Policie ČR, dojde-li k závažnějšímu případu


10)   POZNÁMKY

a)      Pokud se žák dopustí jiného přestupku, který není řešen v bodech 1 – 9 tohoto řádu a který bude shledán třídním učitelem nebo pedagogickou radou jako porušení školního řádu školy, může být žáku udělen kázeňský postih podle závažnosti jeho přestupku v souladu se stupnicí kázeňských opatření.

b)     Na základě projednání v pedagogické radě nebo s ředitelem školy mohou být některé stupně kázeňských opatření “přeskočeny”.

c)      O udělení snížených známek z chování nebo o podmíněném vyloučení a vyloučení ze vzdělávání ve škole rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě.

d)     Udělená kázeňská opatření napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy či podmínění vyloučení mají “platnost” po dobu příslušného školního roku, v němž byly uděleny

e)      V případě pozitivního výsledku testování na přítomnost návykových látek hradí zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka náklady spojené s tímto testováním či lékařským vyšetřením.

f)       Odmítne-li se žák podrobit testu na návykovou látku, bude na něj pohlíženo, jako kdyby byl pod jejím vlivem, ale pouze v rovině vzdělávací činnosti, a to s ohledem na bezpečnostní rizika – např. TEV, praxe, apod. V tom případě se mu nepočítá tento čas do času, který spadá do přímého vyučování, jedná se tedy o neomluvenou nepřítomnost. Nad nezletilým žákem bude navíc vykonáván dozor.

g)      Bod 1) tohoto Sankčního řádu je aplikován také v případech, že žák je přistižen při osobním použití elektronické cigarety nebo vodní dýmky.

SANKČNÍ ŘÁD byl schválen na pedagogické radě dne 14. září 2015 a je nedílnou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem konání státní jazykové zkoušky Beroun,   U Stadionu 486.

SANKČNÍ ŘÁD byl schválen Školskou radou při Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Jazykové škole s právem konání státní jazykové zkoušky Beroun, U Stadionu 486 dne 23. října 2015.

Ing. Jaroslav Šturc, v.r

ředitel školy

Share Button