Specializace dramatická výchova

Ve studijním oboru pedagogické lyceum procházejí dramatickou výchovou všichni žáci prvního ročníku, kde je pro ně organizována v dvouhodinových blocích týdně.

Zde se věnujeme:

  • osobnostně sociálnímu učení – hledání sebe, svého místa v kolektivu, ve společnosti, rozvoji spolupráce nejen se spolužáky
  • prvkům improvizace

Jak probíhá výuka?
Výuka probíhá prakticky – formou her a cvičení.

SPECIALIZACE  DRAMATICKÁ  VÝCHOVA

Ve studijním oboru pedagogické lyceum si dramatickou výchovu může vybrat od druhého ročníku maximálně čtrnáctičlenná skupina žáků jako svoji specializaci.

Výuka probíhá ve 2., 3. a 4. ročníku a je ukončena maturitní zkouškou, jak praktickou, tak i teoretickou.

Počet vyučovacích hodin:
2. ročník – 4 hodin týdně,
3. ročník – 6 hodiny týdně,
4. ročník – 5 hodin týdně.

Protože se specializaci v učebním plánu věnuje velká časová dotace, zabýváme se ve výuce mnoha tématy, která souvisejí s osobnostně sociálním rozvojem jedince, se schopností jeho spolupráce s ostatními, s rozvojem sociální percepce, sociální komunikace (nonverbální i verbální), výukou rétoriky, různých technik jednání, ale i tvorbou divadelní inscenace, a ve čtvrtém ročníku i teorií dramatické výchovy (vznikem, cíli, metodami a technikami).

Hraničními obory pro výuku specializace dramatické výchovy se stávají pedagogika, psychologie, sociologie, antropologie a filosofie.

  • Jak probíhá výuka?

Výuka specializace dramatické výchovy probíhá jak formou her a cvičení, tak formou přednášek, prací na projektech, problémovým vyučováním, všemi formami dialogu.

  • Práce na projektu

Ve třetím ročníku je pro studenty této specializace pořádán týdenní blok, který je využíván práci na projektu. Projektem se velmi často stal studentský film podle vlastního námětu. Projektem ale také bylo putování s kramářskými písničkami, výroba fotokomixu nebo divadelní představení.

  • Maturitní zkouška

Praktickou maturitní zkouškou vzájemná spolupráce na dramatickém ztvárnění rozhlasové hry, jejíž téma si žáci losují dopoledne a před komisí ji předvádějí v odpoledních hodinách. Dále žáci prokáží schopnost improvizace a schopnost reagovat na nepředvídatelné události.

Teoretická maturitní zkouška probíhá klasickým způsobem. Žák si před maturitní komisí vytáhne jednu z dvaceti pěti otázek.

Share Button